Việt Nam EN /VI

Chọn quốc gia

Global

Chọn quốc gia

CLOSE

Thông báo công khai

1. Thông báo công khai về mục đích sử dụng
Danh mục dữ liệu cá nhân Mục đích sử dụng
◆ Dữ liệu kỹ thuật
(1) Dữ liệu kỹ thuật từ các thiết bị như địa chỉ IP, cookie, các trang người dùng đã truy cập trên các Trang web, hành vi nhấp và lướt và thời lượng của các phiên truy cập Để cung cấp các chức năng và để quản lý kỹ thuật và chức năng của Trang web, cũng như để phát triển và cải thiện Trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ
◆Thắc mắc
(2) Thông tin cá nhân của người đã liên hệ với Công ty qua trang “Liên hệ với chúng tôi” Để trả lời những câu hỏi của người liên hệ hoặc tương tác với tin nhắn của anh ấy/cô ấy, để ghi lại các câu trả lời có liên quan, và để phát triển và cải thiện Trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ
◆Khách thăm nhà máy và người sử dụng tiện ích
(3) Thông tin cá nhân của người yêu cầu thăm nhà máy hoặc sử dụng tiện ích Để thực hiện và xác nhận đặt hẹn cho các chuyến thăm nhà máy hoặc việc sử dụng tiện ích của khách, liên hệ khẩn cấp và gửi yêu cầu nhờ hợp tác trong các cuộc khảo sát bằng phiếu điều tra
2. Thông báo công khai về cơ sở pháp lý cho khoảng thời gian xử lý và lưu trữ
Mục đích sử dụng Cơ sở pháp lý để xử lý Thời gian lưu trữ
Để cung cấp các chức năng và để quản lý kỹ thuật và chức năng của Trang web Quyền lợi chính đáng để có một trang web hoạt động tốt và cung cấp cho bạn thông tin bạn đang tìm kiếm Trong trường hợp cần thiết để đáp ứng mục đích sử dụng, bao gồm mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào.
Để xác định thời gian lưu trữ thích hợp cho thông tin cá nhân, Công ty sẽ xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, nguy cơ tác hại tiềm tàng từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, mục đích sử dụng và việc Công ty có thể đạt được những mục đích đó thông qua các biện pháp khác, và các yêu cầu của luật hiện hành hay không.
Để phát triển và cải thiện Trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ Quyền lợi chính đáng để cải thiện trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi
Để trả lời những câu hỏi của người liên hệ hoặc tương tác với tin nhắn của anh ấy/cô ấy, để ghi lại các câu trả lời có liên quan Quyền lợi chính đáng để trả lời câu hỏi của bạn và phản hồi tin nhắn và thắc mắc của bạn để xây dựng mối quan hệ tốt với các bên liên quan của chúng tôi
Để thực hiện và xác nhận đặt hẹn cho các chuyến thăm nhà máy hoặc việc sử dụng tiện ích của khách, liên hệ khẩn cấp và gửi yêu cầu nhờ hợp tác trong các cuộc khảo sát bằng phiếu điều tra Quyền lợi chính đáng để thực hiện và xác nhận đặt hẹn cho các chuyến thăm nhà máy hoặc việc sử dụng tiện ích của bạn, liên hệ khẩn cấp và gửi yêu cầu nhờ hợp tác trong các cuộc khảo sát bằng phiếu điều tra
3. Thông báo công khai về việc sử dụng chung theo APPI

Trong khuôn khổ sử dụng chung, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ hoặc cung cấp cho những người dùng chung khác và có thể được sử dụng bởi những người dùng chung đó trong phạm vi mục đích sử dụng như được nêu dưới đây.

Các mục của dữ liệu cá nhân mà các nhà điều hành kinh doanh cụ thể cùng sử dụng Phạm vi của người dùng chung Mục đích sử dụng của người dùng chung Nhà điều hành kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân
◆Dữ liệu kỹ thuật
(1) Dữ liệu kỹ thuật từ các thiết bị như địa chỉ IP, cookie, các trang người dùng đã truy cập trên các Trang web, hành vi nhấp và lướt và thời lượng của các phiên truy cập Địa chỉ IP, trình duyệt mạng mà người đó sử dụng, cookie, các trang người dùng đã truy cập trên các Trang web, hành vi nhấp và lướt và thời lượng của các phiên truy cập Suntory Group* Để cung cấp các chức năng và để quản lý kỹ thuật và chức năng của Trang web, cũng như để phát triển và cải thiện Trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ Suntory Communications Limited
◆Thắc mắc
(2) Thông tin cá nhân của người đã liên hệ với Công ty qua trang “Liên hệ với chúng tôi” Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và dữ liệu cá nhân mà người đó đã đưa vào tin nhắn Suntory Group* Để trả lời những câu hỏi của người liên hệ hoặc tương tác với tin nhắn của anh ấy/cô ấy, để ghi lại các câu trả lời có liên quan, và để phát triển và cải thiện Trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ Suntory Holdings Limited
 • * Suntory Group có nghĩa là Suntory Holdings Limited, các công ty con hợp nhất và các chi nhánh áp dụng Phương pháp vốn chủ sở hữu tại Nhật Bản và Suntory Foundation for Arts
4. Thông báo công khai về yêu cầu và thắc mắc
(1) Quyền hợp pháp của bạn theo Pháp luật

(a) Theo APPI, bạn có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của bạn được Công ty lưu giữ trong những trường hợp nhất định:

 • Yêu cầu tiết lộ.
  Bạn có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân đó (trong trường hợp được phép lấy dữ liệu cá nhân mà không cần thông báo theo Pháp luật).
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa.
  Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bất kỳ phần nào trong thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin đó không đúng thực tế.
 • Yêu cầu ngừng sử dụng, xóa vĩnh viễn hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba.
  Bạn có thể yêu cầu ngừng sử dụng, xóa vĩnh viễn hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn nếu: (i) chúng tôi đang xử lý thông tin đó vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng; (ii) chúng tôi có được thông tin đó thông qua sự lừa dối hoặc các biện pháp sai trái khác; hoặc (iii) chúng tôi có được thông tin cá nhân nhạy cảm mà không nhận được đồng ý trước của bạn để làm như vậy.
 • Yêu cầu ngừng cung cấp cho bên thứ ba.
  Bạn có thể yêu cầu ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba (bao gồm bên thứ ba ở nước ngoài) thông tin đó mà không nhận được đồng ý trước của bạn, không dựa trên pháp luật và quy định hoặc Chính sách Quyền riêng tư này.

(b) Trường hợp GDPR được áp dụng trong việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có quyền:

 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
  Bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên quyền lợi chính đáng của chúng tôi. Công ty sau đó sẽ không còn xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này, trừ khi Công ty có quyền lợi chính đáng ưu tiên hơn để làm như vậy. Bạn cũng có thể yêu cầu Công ty xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của bạn, trừ khi Công ty có quyền lợi chính đáng ưu tiên hơn đối với việc xử lý. Bạn cũng có thể huỷ đăng ký việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Rút lại sự đồng ý của bạn về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
  Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính khả chuyển của dữ liệu.
  Bạn có thể yêu cầu nhận hoặc truyền thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho Công ty ở định dạng máy đọc được cho một tổ chức khác.

(c) Trong trường hợp bất kỳ Pháp luật nào quy định bất kỳ quyền nào ở trên với phạm vi lớn hơn so với mô tả ở trên, hoặc bất kỳ loại quyền nào khác liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có thể thực hiện các quyền đó.

(2) Liên hệ khi có yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình như đã đề cập ở trên hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, lo ngại hoặc khiếu nại nào về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại trang Liên hệ với chúng tôi.

Trường hợp GDPR được áp dụng cho việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi được thiết lập tại EU đảm nhận việc này. Chi tiết liên lạc như được nêu dưới đây: Suntory France S.A.S.
44-52 Boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur- Seine, France
eu_representative@suntory.eu

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát tại địa phương nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ Pháp luật. Nếu bạn có những lo ngại như vậy, chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi đầu tiên để chúng tôi có thể điều tra và giải quyết một cách đầy hy vọng lo ngại của bạn.

(3) Thủ tục xử lý các yêu cầu

Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ yêu cầu nào như quy định trong đoạn (1), chúng tôi sẽ thực hiện điều tra cần thiết và sẽ có hành động cần thiết để đáp ứng yêu cầu theo quy định của Pháp luật.
Trừ khi được Pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, nếu không chúng tôi sẽ thực hiện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản, nếu bạn yêu cầu chúng tôi điều này.

5. Thông báo công khai về thông tin không xác định theo APPI

Về thông tin không xác định như được định nghĩa trong APPI, Công ty sẽ không thu thập các mô tả bị xóa khỏi thông tin cá nhân, mã nhận dạng cá nhân, hay thông tin liên quan đến phương thức xử lý, cũng như không tham chiếu thông tin không xác định với thông tin khác nhằm mục đích xác định người liên quan đến thông tin cá nhân được sử dụng trong việc tạo thành thông tin không xác định.

Công ty cũng sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn thông tin không xác định, tiến hành xử lý khiếu nại về việc xử lý thông tin không xác định đó, và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo xử lý hợp lý các thông tin không xác định đó.